Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Αναμορφώνεται ο Αγορανομικός Κώδικας, για τον έλεγχο των υψηλών τιμών

Μέσω της αντιμετώπισης των νέων μορφών δυσλειτουργίας και στρεβλώσεων της αγοράς.
Aναγκαία κρίνεται, με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα -ο οποίος συντάχθηκε το 1946 και έκτοτε συμπληρώνεται και βελτιώνεται με αγορανομικές διατάξεις- για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες μορφές δυσλειτουργίας και στρεβλώσεων στην αγορά που, πολλές φορές, κρατούν ψηλά τις τιμές.

Στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι ο Αγορανομικός Κώδικας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις παρατηρούμενες νέες μορφές δυσλειτουργίας και στρέβλωσης της αγοράς, ενώ ο μεγάλος ετήσιος αριθμός Αγορανομικών Διατάξεων (ΑΔ) που εκδίδονται από τη Διοίκηση (π.χ. το 2009 εκδόθηκαν 15, το 2010 εννέα και το 2011 πέντε), «πιθανόν να υποδεικνύουν την έλλειψη αποτελεσματικού και σταθερού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εγχώριων κλαδικών αγορών και να λειτουργεί ως κίνητρο εκδήλωσης αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη και την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού γνωμοδότησε επί των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα και τα πορίσματα θα τεθούν υπόψη του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής κατά τη διαδικασία εκπόνησης νέου κειμένου Αγορανομικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, οι διατάξεις που μπορούν να απαλειφθούν αφορούν:
- Τον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης.

- Την απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων εγχώριων ή εξωτερικού από μια περιφέρεια στην άλλη και απαγόρευση/ περιορισμό πώλησης και κατανάλωσης ειδών βιοτικών αναγκών.

- Την απαγόρευση των εξαγωγών.

- Την κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων ή μη σε όλη την Επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρειες.

- Τον καθορισμό κατώτατης τιμής της -με οποιοδήποτε τρόπο- διάθεσης κάθε αγαθού που παράγεται εγχώρια ή εισάγεται.

- Τον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

- Τους μηχανισμούς εποπτείας τιμών όπως αυτοί έχουν αναλυθεί στην υπ.' αριθμ. 21VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Επίσης προτείνεται να αντικατασταθούν από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι διατάξεις εκείνες που αφορούν:
- Τον καθορισμό ανώτατης τιμής.

- Τον καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους επί των πωλούμενων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

- Να τροποποιηθούν και να εξειδικευθούν από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

- Να διατηρηθούν οι διατάξεις περί επίταξης δεδομένου του έκτακτου, επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά τις επιταγές του Συντάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ ΚΟΣΜΙΑ. . . . .